Vastuullisuus

Eettiset periaatteemme

Liiketoimintamme peruskiviä ovat rehellisyys, eettisyys, vastuullisuus sekä kestävä kehitys. Toiminnan ja käytäntöjen jatkuva kehittäminen on keskeinen osa jokapäiväistä työtämme. Toimintaa ohjaavat muun muassa eettinen toimintaohje ja siihen liittyvät ohjeet sekä politiikat, kansainväliset sopimukset, kullakin markkina-alueella voimassa olevat lait ja säädökset, vienti ja tuontilupakäytännöt sekä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa tekemämme sopimukset.

Arvojamme ja erityisesti ehdottoman korkeita eettisiä standardeja noudattamalla voimme tuottaa asiakkaillemme ja sidosryhmillemme lisäarvoa, nauttia luottamusta houkuttelevana, läpinäkyvänä ja ammattimaisena liikekumppanina sekä parantaa houkuttelevuuttamme työnantajana.

Eettinen toimintaohje ja ajatusmallit muodostavat perustan kaikkien yhtiömme toimihenkilöiden, henkilöstön sekä määräaikaisten työntekijöiden ja vuokratyöntekijöiden eettiselle päätöksenteolle. Jokaisella henkilökunnan jäsenellä on vastuu toimintaohjeen sekä siihen liittyvien ohjeiden ja politiikkojen noudattamisesta. Edellytämme myös liikekumppaneiltamme vähintään samantasoisten periaatteiden ja vaatimusten noudattamista liiketoiminnassaan.

Rohkaisemme henkilöstöämme ilmoittamaan epäillyistä väärinkäytöksistä ja tarjoamme tähän useita eri mahdollisuuksia ja avoimen ilmapiirin.

Eettinen toiminta ja ajatusmalli ohjaavat meidän jokapäiväistä työtämme

Eettiset ohjeet perustuvat henkilöstömme yhdessä määrittelemiin arvoihin sekä kansainvälisiin UN Global Compactin luomiin periaatteisiin, joiden tavoitteena on edistää yritysten kestävää kehitystä ja hyvää yrityskulttuuria. Eettiset periaatteet ohjaavat työtämme kaikilla liiketoiminta-alueilla ja kaikissa toimintamaissa.

Lakien ja säädösten noudattaminen
 • Olemme sitoutuneet toimintamaidemme lakien ja säädösten noudattamiseen. Kunnioitamme muun muassa seuraavia kansainvälisiä sääntöjä: Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ihmisoikeuksien julistus, YK:n Global Compact -aloite ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) säännöt.
Ihmisoikeudet ja työntekijät
 • T&T Trading kohtelee kaikkia työntekijöitä reilusti ja tasa-arvoisesti kansainvälisen ihmisoikeusjulistuksen mukaisesti. (UNGC 1)
 • Emme hyväksy lapsityövoiman käyttöä emmekä minkäänlaista pakkotyön muotoa tai muita ihmisoikeuksien loukkauksia. (UNGC 2, 4, 5)
 • Kunnioitamme yhdistymisvapautta ja työntekijöiden vapautta järjestäytyä ammatillisesti. (UNGC3)
 • Kunnioitamme jokaisen yksilön arvoa, yksityisyyttä ja oikeuksia, emmekä suvaitse minkäänlaista syrjintää, uhkailua, häirintää tai loukkauksia. (UNGC 6)
 • Huolehdimme siitä, että yrityksen työntekijät työskentelevät turvallisessa ympäristössä.
 • Tarjoamme säännöllisesti työntekijöille mahdollisuuden kehittyä työssään ja oppia uutta.
Ympäristö
 • Olemme sitoutuneet kehittämään tuotteitamme, toimintojamme ja tuotantolaitoksiamme välttääksemme ympäristön kannalta haitallisia vaikutuksia ja optimoidaksemme luonnonvarojen kulutusta. (UNGC 7, 8, 9)
 • Ympäristönsuojelulla on tärkeä rooli kaikessa liiketoiminnassamme. Keräämme, lajittelemme ja kierrätämme kaikki jätteet aina asianmukaisesti, sillä vastuullisesti hoidettu jätteiden kierrätys on osa kiertotaloutta ja se auttaa meitä säästämään planeettamme luonnonvaroja. Olemme sitoutuneet toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti käyttämällä luonnonvaroja vastuullisesti, parantamalla jatkuvasti ympäristötehokkuutta ja ehkäisemällä saastumista.
 • 100 % käyttämästämme sähköstä on ekosähköä eli se on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä.
 • Pyrimme toiminnassamme vähentämään ylimääräistä muovijätettä. Vuoden 2024 loppuun mennessä siirrymme täysin muovittomiin asiakastoimitusten pakkausmateriaaleihin. Tällä hetkellä noin kolmasosa käyttämistämme pakkausmateriaaleista on valmistettu kierrätetystä pahvista.
 • Järjestämme toimitukset mahdollisimman hiilineutraalisti valitsemalla toimittajakumppaneiksemme yrityksiä, jotka myös huomioivat tämän toiminnassaan.
 • Siirrymme parhaillaan kokonaan paperittomiin toimituksiin ja palautuksiin. Tällä hetkellä palautusilmoituksen voi jo tehdä sähköisesti omalla asiakastilillä.
 • Pyrimme vähentämään turhaa logistiikkaa ja asiakaspalautuksia mm. Reilu verkkokauppa -ohjeen mukaisesti.
Tuotteet
 • Tuotteemme suunnitellaan ja valmistetaan mahdollisimman pitkäikäisiksi, mikä vähentää vaatteista syntyvää tekstiilijätettä.
 • Suurimmalla osalla tuotteistamme on myönnetty OEKO TEX-sertifikaatti. 
Korruption torjunta ja liiketoiminnan lahjomattomuus
 • Emme hyväksy kansainvälisiltä toimittajiltamme tai heidän työntekijöiltään mitään suoria tai epäsuoria lahjuksia tai muita etuja, joita voidaan pitää lahjuksina tai korruptiona. (UNGC 10)
 • Kannatamme reiluja liiketoimintatapoja, jotka eivät käytä mitään laittomia tai rajoittavia kaupantekotapoja.
Liiketoiminnan luottamuksellisuus
 • T&T Trading Oy:n ja sen työntekijöiden on kunnioitettava liiketoimintatietojen luottamuksellisuutta.
Immateriaalioikeudet
 • Henkilökuntamme ovat tietoisia siitä, että T&T Trading:in tuotemerkit ja muut immateriaalioikeudet ovat olennainen osa yrityksen kokonaisomaisuutta, ja he ovat sitoutuneita kunnioittamaan muiden yritysten immateriaalioikeuksia.
Toimittajat
 • Edellytämme eettisten periaatteiden noudattamista arvoketjun eri vaiheisiin kuuluvilta liikekumppaneilta.
 • Kohtelemme toimittajia ja kumppaneitamme reilusti ja tasa-arvoisesti.
 • Valitsemme toimittajiksemme kumppaneita, jotka käyttävät ja huomioivat toiminnassaan YK:n Global Impact -aloitteen mukaisia arvoja.
 • Pyrimme myös mahdollisuuksien mukaan varmistamaan tämän toimittajiltamme sertifikaatein tai muulla tavalla.
 • Pyrimme luomaan tavarantoimittajiemme kanssa luotettavia, oikeudenmukaisia ja kumpaakin osapuolta hyödyttäviä suhteita. Tavarantoimittajien valinta perustuu vapaaseen ja rehelliseen kilpailuun sekä läpinäkyviin valintakriteereihin, joita ovat esimerkiksi sellaiset objektiiviset tekijät kuin laatu, toimintavarmuus, toimitusajat ja hinnat.
Asiakkaat ja kuluttajat
 • Kohtelemme asiakkaita ja kuluttajia reilusti ja tasa-arvoisesti.
 • Myymme ja markkinoimme tuotteitamme eettisesti ja häiriötä aiheuttamatta.
 • Olemme sitoutuneet kehittämään uusia tuotteita ja palveluja, jotka vastaavat kuluttajien nykyisiä ja muuttuvia tarpeita.
 • Sitoudumme edistämään tuoteturvallisuutta ja varmistamaan sen.
 • Pyrimme jatkuvaan vuorovaikutukseen asiakkaidemme kanssa. Kuuntelemme heidän toiveitaan kestävän kehityksen ja ympäristön suojelun parantamiseksi.
Laatuun sitoutuminen
 • Toimitamme asiakkaillemme laadukkaita tuotteita ja palveluja. Laatua mitataan ja arvioidaan säännöllisesti asiakkaiden vaatimusten täyttämiseksi ja asiakastyytyväisyyden parantamiseksi.
 • Tuotteidemme valmistamisen ja kehityksen tärkeimpinä seikkoina pidämme niiden tarkoituksenmukaisuutta, pitkäikäisyyttä sekä pientä ympäristön kuormitusta valmistusprosessissa sekä elinkaaren aikana.
ALKUUN
Ostoskori 0